ต้อนรับนักวิจัยจากแบงค์ชาติ

คณะนักวิจัยโครงการ TSA คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยภาคการท่องเที่ยวจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ณ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

You may also like...

Leave a Reply