NIDA ECON TSA Project

focus gruop 58 Korat IMG_3420

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 โครงการการสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง...

focus group 58 Chaam IMG_3304

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 โครงการการสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยและการประยุกต์ใช้” โดยจังหวัดที่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภาคกลางและตะวันตก...

Fimage GISTDA

คณะนักวิจัยศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

คณะนักวิจัยจากสำนักวิจัยและทีมวิจัยโครงการบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวหรือ TSA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

web 1

สัมมนาหัวข้อ “มุ่งสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย”

ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 วันพุธที่ 1...