งานวิจัย

ปี 2556

การสำรวจข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยปี 2556

A Survey of Data for Thailand’s Tourism Satellite Accounts (TSA) 2013

ปี 2557

การจัดเก็บข้อมูลของหน่วนงานภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนเพื่อสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยปี 2556

A Data collection of Business and Government Agencies for Constructing Thailand’s Tourism Satellite Accounts (TSA) 2013

 

ปี 2558

โครงการวิจัย 1

การศึกษาการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพื่อสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย

A Study of Outbound Tourism Spending for Constructing Thailand’s Tourism Satellite Accounts

โครงการวิจัย 2

การศึกษาตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเงินของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย

A Study of Non-Monetary Indicators of Thai Tourism Industry for Constructing Thailand’s Tourism Satellite Accounts

โครงการวิจัย 3

การสำรวจและการประมาณการความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน