สัมมนา TSA ประจำปี 2558 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพิษณุโลก

สัมมนา TSA ประจำปี 2558 โครงการการสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยและการประยุกต์ใช้”

โดยจังหวัดที่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภาคเหนือ ได้แก่

  1. จังหวัดเชียงราย จัดที่โรงแรมริมกก รีสอร์ท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
  2. จังหวัดเชียงใหม่ จัดที่โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
  3. จังหวัดพิษณุโลก จัดที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

You may also like...

Leave a Reply