สัมมนาหัวข้อ “มุ่งสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย”

ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ทีมวิจัยโครงการบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้นำเสนองานวิจัยในหัวข้อ "มุ่งสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย" (Towards Sustainable Revenue Generating in Thailand’s Tourism Industry) นำเสนอโดย รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ และ ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์ ผอ.ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้แสดงความคิดเห็นต่อการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย

You may also like...

Leave a Reply