รายงานฉบับสมบูรณ์ (เฟสแรก)

งานวิจัยเรื่อง “การสำรวจข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยปี 2556” (A Survey of Data for Thailand’s Tourism Satellite Accounts (TSA) 2013) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสำรวจค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญด้านอุปสงค์การท่องเที่ยว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเป้าหมาย 16 จังหวัด ข้อมูลที่ได้มานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบฐานข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาคือผู้เยี่ยมเยือน (นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยว) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 12 สาขาหลัก สถานที่จัดเก็บข้อมูลคือจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของไทยซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ภาคๆละ 3 จังหวัด และกรุงเทพฯ รวมเป็น 16 จังหวัด โดยทั้ง 16 จังหวัดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สามารถทำรายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวได้สูงติด 3 อันดับแรกในภาค และเมื่อนำรายรับจากการท่องเที่ยวของทั้ง 16 จังหวัดมารวมกันพบว่ามีรายรับเฉลี่ยรวมกันมากถึงร้อยละ 85.28 ของรายรับทั้งประเทศ

สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 12 สาขาหลักตามคำแนะนำขององค์การสหประชาชาติที่ว่าด้วยกรอบการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวดังนี้ ธุรกิจบริการที่พักสำหรับผู้เยี่ยมเยือน ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางเรือ ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน ธุรกิจบริการอุปกรณ์เดินทางและท่องเที่ยว ธุรกิจบริการนำเที่ยวและบริการจอง ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก และธุรกิจบริการท่องเที่ยวอื่นๆ

 
 
 
 

Leave a Reply