คณะนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
นักวิจัย

Anan Wattanakuljarus
Ph.D. (Agricultural and Applied Economics), University of Wisconsin-Madison, USA
Assistant Professor

Phone: 0-2727-3188
e-Mail: ontanan@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
นักวิจัย

Pornpen Vora-Sittha
Ph.D. (Economis), University of Notre Dame, South Bend, Indians.
Associate Professor

Phone: 0-2727-3189
e-Mail: pornpen_econ@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
นักวิจัย

Udomsak Seenprachawong
Ph.D.Business Administration (Economics), University of Memphis, USA.
Associate Professor

Phone: 0-2727-3198 Fax: 0-2375-8842
e-Mail: udomsak.s@nida.ac.th ; sudomsak@yahoo.com

ณัฐพนธ์ ราชเจริญกิจ
ผู้ช่วยนักวิจัย

Nuttapon Rajcharoenkij
M.Econ (Bussiness Economics), National Institute of Development Administration, Thailand

Phone: 081-136-9387
e-Mail: gigadin@hotmail.com

กุลนิดา แววรวีวงศ์
ผู้ช่วยนักวิจัย

Koonlanida Waeoraweewong
M.Econ (Bussiness Economics), National Institute of Development Administration, Thailand

Phone: 087-132-5973
e-Mail: fab_zaa@hotmail.com

ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม
ผู้ช่วยนักวิจัย

Supawan Saelim
MSc in Project Analysis, Finance and Investment, University of York, UK

Phone:095-150-5664
Email: namekaa@hotmail.com

อัญฌญา กิจขุนทด
ผู้ช่วยนักวิจัย

Aonchaya Kijkhuntod
B.A. (Mass Communication), Food Services, Ramkhamhaeng University, Thailand

Phone: 099-083-6667
Email: misshong@hotmail.co.th

ปฐมพงศ์ โอภาโส
ผู้ช่วยนักวิจัย

Pathompong Ophaso
Bachelor of Economics, Business Administration, Chiangmai University, Thailand

Phone: 082-077-8276
Email: nick_myangel@hotmail.com

อลิสา แสนสมบัติ
ผู้ช่วยนักวิจัย

Alisa Sansombut
Bachelor of Science, Soil Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand

Phone: 092-935-3236
Email: sansasom@hotmail.com