คณะนักวิจัยศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

คณะนักวิจัยจากสำนักวิจัยและทีมวิจัยโครงการบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวหรือ TSA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในงานวิจัยในอนาคต

You may also like...

Leave a Reply